Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Art 1) OMSCHRIJVINGEN

KLANT: (aspirant-)koper c.q.(aspirant-)opdrachtgever.

LEVERANCIER: de (rechts)persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling uitlevert aan de klant.

PRODUCT: haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die de leverancier levert met betrekking tot haarwerken, in het bijzonder reparaties en verandering aan haarwerken.

MAATWERK: haarwerk dat per klant ontworpen en geproduceerd moet worden met een levertijd van minimaal 5 weken.

CONFECTIEHAARWERK: haarwerk dat direct aan de klant leverbaar is vanuit voorraad of middels tussenleveranciers.

 

ART 2) TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten (daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven/offertes, orderbevestigingen, facturen en huur- of leaseovereenkomsten) tussen enerzijds de leverancier die deze voorwaarden hanteert, en anderzijds haar klanten, voor zover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.

 

Art 3) AANBIEDING EN AANVAARDING

1.           Alle door de leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.           Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de op aangeven van de klant een opdrachtformulier(maatwerk)/leveringsovereenkomst (rekening) is ingevuld en dit door beide partijen is getekend, dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderszins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt.

 

Art 4) PRIJZEN

1.           Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.

2.           In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van het BTW-percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

 

Art5) ANNULERING

1.           Voor zover het confectie betreft is het niet mogelijk na levering aan de klant om op

enige manier de aankoop te annuleren, behoudens hetgeen wat onder reclame valt.

2.           Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van maathaarwerk, is

zowel de klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de order/overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, te annuleren. De klant zal hetgeen hij/zij reeds daarop betaald heeft terug betaald krijgen , behoudens de door de leverancier reeds gemaakte kosten.

 

3.           Indien de klant de overeenkomst met betrekking tot de levering van maathaarwerk

niet na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming annuleert, is hij/zij aan

de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage van de helft van het bedrag

dat de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn

geweest met een minimum van 450,00 euro of het volledige bedrag van de

order/overeenkomst indien dit lager is als 450,00 euro.

4.           Annulering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van maathaarwerk

na 10 dagen na het  verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan behouden tot betaling van de volledige overeengekomen prijs.

 

Art 6)      LEVERINGSTERMIJN

1.           De levertijd van confectiehaarwerk is in het algemeen van direct tot maximaal 5

werkdagen.

2.           Tenzij anders overeengekomen zijn levertermijnen van maathaarwerk streef-

termijnen. De levertijd (daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie of vervanging door fabrikant) gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende aanduiding, ongeveer 12 tot 20 weken

bedragen.

3.           Indien betreffende maathaarwerk, ongeacht door welke omstandigheden, de

levering niet of niet naar behoren binnen een termijn van 12 tot 20 weken geschied, zal de leverancier nogmaals een termijn van 10 weken gegund worden, om alsnog

deugdelijk te leveren.

4.           Na verloop van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is

de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat de leverancier

tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

5.           Indien een opdracht betreffende maathaarwerk als spoedorder wordt genoteerd, zal

worden getracht de levertijd te verkorten. Er wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering, ongeacht de termijn waarbinnen zulks geschiedt, niet mogelijk zijn.

 

Art 7)       BETALING

1.           Tenzij schriftelijk anders overeengekomen betreffende maathaarwerk, dient 50% van de overeengekomen prijs bij sluiting van de overeenkomst/opdracht te worden voldaan, terwijl betaling van (het restant van) de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering. In beide gevallen zal een bewijs van betaling worden verstrekt.

2.           Wanneer er sprake is van een vergoeding op medische indicatie voor de levering

van een haarwerk , middels de zorgverzekeraar, behoudens de restitutiepolis, dan zal dit verrekend worden met de kosten van de aanschaf van een haarwerk.

Betreffende maathaarwerk houdt dit in dat de uiteindelijke vergoeding

voor de klant krachtens de hulpmiddelenwet, welke de leverancier ontvangt,

verrekend wordt met het restantbedrag welke 50% van de overeengekomen  bedrag

bedraagt.

Betreffende confectiehaarwerk houdt dit in dat de uiteindelijke vergoeding voor de

klant krachtens de hulpmiddelenwet, welke de leverancier ontvangt, achteraf

verrekend wordt met de overeengekomen prijs. De klant dient dan na facturatie de

eigen bijdrage te voldoen. Een eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar is van

geen enkele invloed op de betalingsverplichting van de klant.

 

3.           Bij de levering van een confectiehaarwerk dient, tenzij anders overeengekomen, het

gehele bedrag ineens te worden voldaan. Behoudens hetgeen in de vorige artikel

verwoord is.

4.           In geval van niet tijdige betaling, ook door de zorgverzekeraar, is de klant auto-

matisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de hoofdsom aan de leverancier

1% rente per maand verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van de invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.

5.           Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de

leverancier maakt in verband met de wanbetaling van de klant en het alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte.

6.           De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op 15%

(excl. BTW) van het door de klant aan de leverancier verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal 50,00 euro zullen bedragen.

 

 

Art 8)       RECLAME

1.           De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering te in-

specteren. Kleine afwijkingen in kleur of model, van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleiding vormen tot niet-acceptatie of reclame.

2.           Indien de klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij/zij

geacht te hebben ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen, zodat hij/zij op die gronden naderhand niet kan reclameren.

3.           Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen van

levering, dient de klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10 dagen persoonlijk aan de leverancier te melden, na ommekomst van genoemde termijn

is reclame niet meer mogelijk.

4.           Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen,

bij een eventuele ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct

persoonlijk aan de leverancier aanwijsbaar gemeld te worden. Echter wanneer de klant dit persoonlijk melden aan de leverancier aanwijsbaar achterwege laat vervalt

ieder recht op reclame.

5.           Bij gegrond bevinding van de reclame zal de leverancier trachten/ in de gelegenheid

gesteld worden de klacht te verhelpen en heeft de leverancier de keuze het product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen, met inachtneming van de daarvoor geldende levertijden.

6.           Er kan nooit aanspraak gemaakt worden op reclame indien een derde partij

veranderingen (bv:knippen/kleuren/vermaken/(haar)vormbewerking) in/aan het haarwerk heeft aangebracht.

 

Art 9)      GARANTIE

1.           De leverancier garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie van de

producten gedurende 3 maanden na aflevering wanneer het confectiehaarwerk betreft en 6 maanden wanneer het maatwerk betreft. In geval van een gerechtvaardigd beroep op garantie is de leverancier slechts gehouden tot kostenloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan de leverancier.

2.           Iedere garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de  gebruiks-

voorschriften/onderhoudsmiddelen, die aan de klant bij de levering van haarwerk zijn vermeld en/of verstrekt, tenzij er geen enkel verband kan hebben bestaan tussen het geconstateerde gebrek en de wijze waarop het haarwerk is gebruikt en/of behandeld.

3.           Elke vorm van garantie vervalt indien een derde partij handelingen aan het

haarwerk heeft verricht, ongeacht het eindresultaat daarvan.

 

Art 10)    GEBRUIKERSGENOT

Wanneer een haarwerk eerder dan de normaal gesproken levensduur vervangen

moet worden, mag de leverancier het reeds verkregen gebruikersgenot met de

klant verrekenen. De periode dat de klant het haarwerk eerder moet vervangen en

dus niet draagt moet de leverancier percentagewijze dan verrekenen met het order-

bedrag van het nieuwe “vervangende haarwerk”.

 

Art 11)     EIGENDOMSVOORBEHOUD

De leverancier blijft, totdat de klant volledig aan zijn (betalings)verplichtingen uit

enige overeenkomst met de leverancier heeft voldaan, eigenaar van hetgeen door

haar aan de klant geleverd.

Dit geldt ook in het geval dat de zorgverzekeraar van de klant in gebreke van

betaling blijft.

 

Art 12)    AANSPRAKELIJKHEID

1.        De leverancier is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met

hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet

aansprakelijk voor enige schade en/of allergische reacties ten gevolge van geleverde

producten te lijden door de klant en/of derden.

2.       de aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of reparatie

van het product of terugbetaling (indien er geen andere oplossing mogelijk is)

van het door de klant reeds betaalde bedrag.

 

Art 13)     OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan van de wil van de leverancier onafhankelijke

omstandigheden, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of

tijdelijk verhinderen.

1.           In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van

overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij

de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat

de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

Art 14)    ONTBINDING

1.           Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die

voor hem/haar uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit,

dan wel indien twijfelachtig is of de klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement,

surseance van betaling, stillegging of in liquidatie van de klant, is de leverancier

gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elke overeenkomst op te schorten en/of de nakoming daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen de leverancier rechtens toekomt.

 

Art 15)    GEHEIMHOUDING

Het is de leverancier en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem/haar bekend is ten aanzien van de andere partij, voorzover dat

een vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen, een en ander behoudens informatieverstrekking in rechte of aan door beide partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan de leverancier/fabrikant van de leverancier ten behoeve van de productie of reparatie.

De leverancier mag voor declaratie van vergoeding bij de zorgverzekeraar van de klant informatie vergaren omtrent vergoedingen en leverdata van haarwerk.

 

Art 16)    TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

1.           Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van

toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

2.           Alle geschillen welke tussen de leverancier en de klant zouden kunnen ontstaan,

zullen (onverlet andersluidende regels van dwingend recht) worden berecht door

de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, terwijl de

leverancier daarnaast gerechtigd is om de klant te dagvaarden voor de bevoegde

rechter van diens woonplaats.

3.           De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter, een geschil tussen de

Leverancier en de klant omtrent de prestatie van de leverancier ter beoordeling voor te leggen aan een door beide partijen erkende klachtencommissie bijvoorbeeld die

van de ANKO, middels een procedure die genoemde klachtencommissie hanteert.

Een geschil wordt pas geacht te bestaan indien de leverancier in de gelegenheid is gesteld om de klacht te verhelpen/weg te nemen, maar dit niet heeft gedaan.

De uitspraak van een dergelijke klachtencommissie is voor zowel de klant als de

leverancier in dat geval niet bindend.

De ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie) is gevestigd in Huizen, waar de haarwerkbranche is ondergebracht.